"Świat w geometrii" - Sp 44 Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

"Świat w geometrii"

Projekty edukacyjne

PROJEKT EDUKACYJNY "ŚWIAT W GEOMETRII-ŚWIAT W OBIEKTYWIE"

Obszar projektu:
przedmioty ścisłe (matematyka, fizyka, TI, chemia, biologia, przyroda);
edukacja artystyczna.
Projekt łączy obszary matematyki (geometrii) z fotografią jako dziedziną sztuki.  
                                                     
UZASADNIENIE REALIZACJI I CELE PROJEKTU:

W naszej szkole realizowaliśmy już projekty edukacyjne skierowane do uczniów uzdolnionych. Między innymi były to: "ZIP - Zmierz i policz" oraz "Odkryj Świat dla siebie". Dzięki tym projektom nie tylko kształcone były umiejętności i poszerzana wiedza uczniów, ale też wzbogaciła się baza sprzętowa naszej szkoły o teleskop zwierciadlany , stację meteorologiczną, aparaturę pomiarową ,w  tym miernik natężenia dźwięku itp. Nauczyciele biorący udział w projekcie zdobyli doświadczenie, dzięki któremu wzbogaciliśmy nasze działania dydaktyczne o nowe pomysły i sposoby ich realizacji. W projektach tych, oprócz zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, wykładów, wspólnych pomiarów i analizy ich wyników, włączyliśmy również zajęcia interdyscyplinarne łączące nauki ścisłe z nauką języka angielskiego oraz zajęcia dedykowane uczniom uzdolnionym matematycznie, które rozwijały ich zdolności poza podstawą programową oraz poszerzały ich wiedzę o nowe dziedziny i pojęcia. Celem tych ostatnich działań było szersze przygotowanie uczniów klas 1- 6 do wewnętrznych i zewnętrznych konkursów przedmiotowych. Przyjazne przyjęcie naszych działań zarówno przez rodziców jak i uczniów biorących udział w programach oraz fakt,  że w naszej placówce jest spora  grupa uzdolnionych, chętnych do udziału w takich działaniach uczniów skłaniają nas do próby podjęcia realizacji nowego projektu edukacyjnego: " Świat w geometrii świat w obiektywie". Projekt skierowany jest do uczniów klas czwartych i piątych, którzy są zainteresowani przedmiotami ścisłymi oraz fotografią jako domeną sztuki. Chcemy dla grupy uzdolnionych uczniów zorganizować cykl zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, warsztatów we współpracy z uczelniami wyższymi, wspólnych plenerów fotograficznych zajęć interdyscyplinarnych łączących nauki ścisłe z umiejętnością wrażliwego i twórczego postrzegania otaczającego nas świata  tak, aby rozwijały ich zdolności i wiedzę poza podstawą programową oraz poszerzały ich perspektywę widzenia świata o nowe dziedziny i pojęcia.
Główne cele projektu :
1. Wzbudzenie w uczniach ciekawości na temat otaczającego nas świata
2. Zainteresowanie zagadnieniami geometrii oraz stereometrii
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu przekształceń geometrycznych, rzutowania oraz
  perspektywy i jej rodzajów.
4. Pokazanie praktycznych zastosowań matematyki, poszerzenie warsztatu technologii  
   informatycznych i matematycznych
5. Zainteresowanie fotografią - podstawy technik fotografowania
7. Pokazanie wspólnych dla fotografii i geometrii ( stereometrii)  obszarów postrzegania
  obrazu otaczającego nas świata.

Projekt skierowany jest do dzieci klas 4 - 5 szkoły podstawowej. Udział w projekcie będzie dobrowolny, ale uczeń, który zdecyduje się brać udział w projekcie będzie zobowiązany poprzez kontrakt do aktywnego uczestnictwa do końca projektu a także w działaniach mających na celu prezentację wyników działań. Mamy nadzieję,  że stworzona przez nas oferta będzie na tyle atrakcyjna, że nie będziemy mieli trudności w fazie rekrutacji, mimo, że w naszej szkole oferta zajęć pozalekcyjnych jest bardzo bogata ale dotyczy w dużej mierze uczniów z trudnościami. Aby rozreklamować nasze działania dydaktyczne dotyczące projektu, chcemy ogłosić konkurs matematyczno- fotograficzny. Laureaci będą mieli prawo uczestniczyć w pracach projektowych a tym samym będą mogli uczestniczyć w zajęciach, wycieczkach i plenerach związanych z programem "Świat w geometrii - świat w obiektywie".

Przewidujemy realizację projektu w dwóch etapach. Od lutego 2012r. do maja 2012 r.
oraz od września 2012r. do listopada 2012r.  zespołem szesnastu uczniów klas piątych i czwartych .
                                                    
Dla uczniów zainteresowanych matematyką a w szczególności zagadnieniami przekształceń i odwzorowań geometrycznych i stereometrycznych będzie to poszerzenie treści nauczania zawartych w programie "Matematyka 2001" wydawnictwa WSIP.
uczniowie zapoznają się z praktycznymi zastosowaniami geometrii oraz geometrycznymi opisami zjawisk  z którymi spotykają się w życiu codziennym.
uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z technikami fotografii cyfrowej oraz z zasadami kompozycji fotografii
ponieważ oferta jest skierowana  do uczniów zdolnych, mamy nadzieję, że w trakcie realizacji zadań projektowych dojdzie do powstania grupy koleżeńskiej (nieformalnej), którą połączą podobne zainteresowania a więc powstanie możliwość wymiany poglądów, dyskusji,  wspólnych prac fotograficznych i plastycznych oraz kontaktem z pracownikami naukowymi. Taka grupa podniosłaby rangę nauki w społeczności uczniowskiej  szkoły podstawowej.

Planowana liczba godzin pracy w ramach realizacji projektu:    114 godzin.
Termin realizacji projektu:  od  luty 2012r.   do listopad 2012r.        
            
Szczegółowy opis podejmowanych działań:

Program będzie realizowany przez dwóch nauczycieli: autora programu- nauczyciela matematyki i informatyki a jednocześnie fotografa amatora oraz fotografa z doświadczeniem fotoreporterskim (współpraca z lokalną prasą oraz wiele nagród w konkursach fotograficznych)- nauczyciela informatyki i techniki. Do programu zostaną zaproszeni na warsztaty: zawodowy fotograf  lub artysta plastyk oraz pracownik naukowy uczelni.
Pierwsza część programu będzie realizowana od lutego do  końca maja 2012 roku i obejmie 55 godzin dydaktycznych. Druga część będzie kontynuacją pierwszej, rozpocznie się we wrześniu 2012 roku a zakończenie przewidziane jest na koniec listopada 2012 roku
W wyniki opisanych wyżej procedur rekrutacyjnych wyłonione zostanie dwa ośmioosobowe zespoły uczniów klas czwartych i piątych.  W każdym zespole powinni znaleźć się zarówno uczniowie klas piątych jak i czwartych. Przewidujemy, że w obu zespołach liczba dziewcząt i chłopców będzie podobna. Zajęcia będą się odbywały albo w obu zespołach niezależnie- wtedy gdy zajęcia będą miały charakter  warsztatowy lub projektowy oraz w obu zespołach jednocześnie jeśli  będą to wykłady, warsztaty z zaproszonym specjalistą oraz wycieczki i plenery fotograficzne.  Powołanie dwóch zespołów oraz przedstawiona organizacja zajęć pozwoli nam na stworzenie klimatu rywalizacji a także  umożliwi analizę wykonanych prac zarówno matematycznych jak i fotograficznych na szerszym forum (oba zespoły).
Uczniowie uczestniczący w programie  w części matematycznej zostaną zapoznani z tematyką przekształceń geometrycznych na płaszczyźnie, elementami rzutowania, oraz podstawowymi zagadnieniami  perspektywy linearnej oraz rodzajami  perspektyw wyróżnianych w malarstwie i fotografice (perspektywa malarska, powietrzna, kulisowa.).
W części fotograficznej uczniowie poznają podstawy posługiwania się fotograficznym aparatem cyfrowym kompaktowym i lustrzanką oraz podstawy kompozycji fotografii. Zagadnienia omówione w części matematycznej będą przekładane na  techniki  i kompozycje fotograficzne i w praktyczny sposób bądź to w  sposób laboratoryjny (w pracowni) bądź  plenerowy (w trakcie wycieczek tematycznych). Przewidujemy także elementy fotografii kreowanej i prostej obróbki cyfrowej fotografii za pomocą dostępnych programów komputerowych.
Osią podejmowanych działań dydaktycznych będą poznawane kolejno przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie i w przestrzeni.  Bloki tematyczne będą realizowane tak, aby kolejno poznawane podstawy geometrii i stereometrii pozwalały uczniom wykonywać świadome i przemyślane fotografie uwzględniające zarówno cechy poprawnej technicznie pracy fotograficznej jak i poprawnej kompozycji wyczerpującej w przemyślany i ciekawy sposób temat.

Koordynator projektu:   Mirosław Makuchowski

Prace wykonali uczniowie klas IV-VI:
ANGELUS ZUZIA , POLANSKI MACIEJ, SUT JAGODA, RAZIK OLA, SZOTA KRYSTIAN,
TOMASZEK JULIA, ZYDOLOWICZ OLA, MELISA LAJKS, ZBIGNIEW GORCZYCKI, ITA
PIENKOWSKA

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego