"Indywidualizacja" - Sp 44 Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

"Indywidualizacja"

Projekty edukacyjne

,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych''
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel i główne zadania projektu
Cel ogólny: stworzenie na miarę indywidualnych możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego 8.327 uczniom klas I - III
72 wrocławskich SP w okresie od września 2011 do stycznia 2013 r.W każdej szkole przewidziano:- realizację zajęć dydaktycznych , w formie 26 rodzajów zajęć zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez poszczególne szkoły- zakupu wyposażenia i materiałów dydaktycznych (do 10%wartości projektu). Ogólnie szkoły otrzymają do realizacji zajęć dodatkowych ok. 8.200 sztuk pomocy dydaktycznych i ok. 370 sztuk wyposażenia - sfinansowanych ze środków projektu.
Celem projektu jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych,  podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  dla uczniów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, a także nauk przyrodniczo-matematycznych czyli zapewnienie każdemu dziecku realizującemu początkowy etap edukacyjny oferty edukacyjno- wychowawczo- profilaktycznej, zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi.
Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspieranie partnerskich relacji między chłopcami i dziewczynkami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku , równych praw i obowiązków. Celem projektu jest również przygotowanie dzieci do pełnienia różnorodnych ról społecznych a także opracowanie metod pracy korekcyjno- kompensacyjnych oraz z uczniem zdolnym z wykorzystaniem nowoczesnych technik aktywizujących.

Okres realizacji projektu określony we wniosku o dofinansowanie:
1.09.2011- 28.02.2013, przy czym zajęcia dodatkowe kończą się
do 31.01.2013 (3 semestry szkolne) 1.09.2011 - 31.01.2012 - I semestr1.02.2012 - 31.06.2012 - II semestr1.09.2012 - 31.01.2013 - III semestr - min. 30 godzin zajęć dla ucznia w roku szkolnym Zakończenie finansowe realizacji projektu: 28.02.2013
Frekwencja na zajęciach planowana jest na poziomie min. 80% ! (80% frekwencji nie odnosi się do grupy dzieci na zajęciach, ale do obecności pojedynczego dziecka na zajęciach, np.
z planowanych 30 godzin zajęć dla danego ucznia oznacza to obecność tego ucznia na min. 24 godzinach zajęć. Wszystkie nieobecności - muszą zostać pisemnie usprawiedliwione przez rodziców/opiekunów prawnych.

W Szkole Podstawowej Nr 44 realizowane będą następujące bloki zajęciowe:
Blok I  zajęcia dodatkowe dla uczniów, którzy mają trudności w czytaniu i pisaniu- 136 g.
Blok III - zajęcia logopedyczne- 198 g.
Blok IV - zajęcia socjoterapeutyczne - 150 g.
Blok VI - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne  biofeedback- 60 g.
Blok VII -  zajęcia dla dzieci uzdolnionych rozwijające zainteresowania -94 g.
Wysokość środków na zakup:
pomocy dydaktycznych dla naszej szkoły : 32 278 zł
wyposażenia : 7 615 zł

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego