SP44 w DSSPE - Sp 44 Wrocław

Idź do spisu treści

Menu główne

SP44 w DSSPE

Szkoła

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu od lat organizuje na swoim terenie i terenie dzielnicy Wrocław Psie Pole szereg różnorodnych akcji edukacyjnych , ukierunkowanych na ekorozwój i ochronę środowiska. Podejmowane działania są nierozerwalnym elementem edukacji na każdym etapie kształcenia. Wszyscy nauczyciele oraz rodzice, a także instytucje i agendy biorące udział w tych zadaniach, mają na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy środowiska naturalnego przełomu XX i XXI wieku, w którym to środowisku bytuje nasza szkoła. Działania , jakie podejmujemy uważamy za bardzo cenne dla naszego środowiska, gdyż angażujemy czynnie uczniów, którzy stają zawsze na wysokości swoich zadań, z czego jesteśmy dumni. Uważamy, że nasza aktywność powinna zostać wpisana na stałe w sieci szkół promujących ekorozwój. Będzie to dla nas zaszczyt znajdować się w gronie najlepszych oraz jeszcze silniej zmotywuje do działań na rzecz ekologii i mając nadzieję, zaowocuje nowymi i ciekawymi pomysłami, których realizacją i efektami chętnie podzielimy się ze wszystkimi zainteresowanymi. Realizując projekt o poniższej tematyce, chcemy zapisać się na trwałe w środowisku lokalnym, jako placówka mająca misję ekologiczną i z powodzeniem ją realizująca. Pozwoli to postrzegać naszą szkołę, jako jednostkę, której leży na sercu dobro Polskiej Przyrody i środowiska. Mnóstwo działań proekologicznych jakich się podejmujemy i jakie realizujemy od lat nie może pozostać jedynie utrwalone w archiwach naszej szkoły. Przystępując do sieci szkół pragniemy dzielić się i wymieniać doświadczeniami z innymi szkołami i oferować w zamian nasze doświadczenia. Tego właśnie upatrujemy po przystąpieniu do sieci.

Opis projektu:

a)Tytuł projektu: ZDROWA ZIEMIA
b)Miejsce realizacji projektu: teren szkoły, teren dzielnicy Psie Pole (Zakrzów), nadleśnictwo Miękinia i Oleśnica, Miejski Ogród Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski, wszystkie miejsca, w których wymagana jest interwencja ekologiczna, miejsca wycieczek za miasto (w zależności od potrzeb), miejsca instytucji związanych z ekologią i ochroną przyrody itp.
c)Cele ogólne projektu:
Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie i za stan otoczenia obecny i przyszły
Kształtowanie świadomości i proekologicznych postaw uczniów, rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej w zakresie gospodarki odpadami
Uwrażliwienie na los zwierząt i działania na rzecz ich ochrony
Przeciwdziałanie zagrożeniom wartości przyrodniczych w środowisku lokalnym
Promowanie postawy gotowości do zaangażowania się w sprawy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
Promowanie poprzez sztukę postaw ekologicznych
Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska

d)Adresaci projektu: uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych, rodzice oraz środowisko lokalne w szerokim słowa znaczeniu

e)Główne zadania podejmowane w ramach projektu:
Zadania dotyczące gospodarki odpadami (zbiórki surowców wtórnych, recykling tworzyw sztucznych itp.)
Zadania plastyczne i artystyczne uwrażliwiające na potrzebę ochrony przyrody
Współpraca z fundacjami, agendami, instytucjami, samorządami w zakresie ekologii
Zadania związane z ochroną klimatu
Promocje i akcje dotyczące zdrowego stylu życia w zgodzie z otaczającym środowiskiem
Zadania o charakterze interwencyjnym

Koordynator Piotr Małas, nauczyciel techniki i informatyki, wicedyrektor szkoły

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego